бетон

АС Машини располага со Бетонска база која се наоѓа во с.Марена, Кавадарци. Базата е произведена во 2017 година и капацитетот на производство е 100 м3/час.

Во бетонската база се врши производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон и тоа:

МБ15

МБ20

МБ30

МБ40

 

Покрај производство на готов бетон и бетонски елементи нудиме  и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи. 

Карактеристиките на бетонот ги задоволуваат важечките стандарди (MKC EN 206:2014+A1:2017  Бетон – спецификации, својства, производство и сообразност + МКС 1016:2018)

Работата на нашата фабрика е редовно контролирана и проверувана од надворешен овластен институт.

Покрај производство на готов бетон и бетонски елементи нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи. 

дали сте заинтересирани?

Оставете информации ако сакате да Ве контактираме